Szanowni Państwo,
 
Zgłoszenia prosimy przesyłać  na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 
Dane do zgłoszenia: Imię i Nazwisko Dziecka, PESEL, data urodzenia ,adres zamieszkania
 
Imię i Nazwisko osoby zgłaszającej, kontakt.
 
W roku szkolnym 2021 do grupy przedszkolnej przyjmujemy dzieci od 3 lat. Możliwe jest zapisanie dziecka po ukończeniu 2 lat 6 miesięcy za zgodą Dyrekcji.
 
Do prywatnej grupy żłobkowej przyjmujemy obecnie dzieci od 16 m. życia.  / nie mamy już miejsc dla dzieci młodszych do końca 2021roku).
 
Informacje na temat rekrutacji do przedszkola i grupy żłobkowej  Watercolor Marina w Warszawie, otrzymacie Państwo przesyłając zapytanie na adres placówki
 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 
Można przesłać zapytanie przez SMS na numer 600 234 721 podpisując się imieniem i nazwiskiem. Na anonimowe zapytania nie odpowiadamy.
 
 
Z uwagi na zdrowie i bezpieczeństwo sanitarne do odwołania obowiązuje reżim sanitarny opisany w naszym przewodniku: 1. przyprowadzanie i odbiór dzieci odbywać się będzie do drzwi i od drzwi, bez wchodzenia Rodziców do wewnątrz, a przed odbiorem dziecka od Rodzica będzie mierzona temperatura. Do odwołania obowiązuje również zakaz przynoszenia jakichkolwiek przedmiotów przez dziecko do placówki.                                    

Drodzy Rodzice i ich Rodziny oraz Rodzice zainteresowani naszą placówką zapraszamy serdecznie na naszą stronę na portalu społecznościowym Facebook  #https://www.facebook.com/watercolormarina/

@watercolormarina

i grupy zamkniętej #Dzieciaki z Mariny https://www.facebook.com/groups/498695710489156

Można tam także dostać się klikając w naszą zakładkę w menu AKTUALNOŚCI       

Watercolor Marina -  bezpieczne, mądre, ciekawe, wesołe przedszkole.

Watercolor Marina to przedszkole nastawione na rozwój, inwestycje w dobre inicjatywy, warsztaty, szkolenia. Uczymy się od Was Rodziców, uczymy się z innymi by najlepiej uczyć i bawić dzieci, zmieniać niezmienne, a wciąż korzystać z doświadczenia poprzednich pokoleń, tradycji i wartości. Żebyśmy Razem potrafili żyć dobrze w Warszawie, tutaj na Woli, i kiedyś w świecie.

 
WIZJA Watercolor Marina
 
Absolwenci naszego przedszkola i żłobka to dzieci otwarte, twórcze, komunikatywne, przygotowane do podjęcia obowiązków szkolnych. Znają siebie i swoje możliwości, akceptują odrębność innych, potrafią odnaleźć się w nowej sytuacji, rozwiązują problemy, dążą do osiągnięcia sukcesu i radzą sobie z porażkami.
 
Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne dostosowane są do możliwości rozwojowych dzieci i prowadzone są na wysokim poziomie. Dzieci mają stworzone warunki do twórczego działania, przyswajają ważne umiejętności przydatne w życiu dorosłego człowieka.
 
Watercolor Marina zapewnia opiekę, wychowanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. Dzieci mają możliwość samorealizacji i aktywnego odkrywania swoich możliwości. Dzięki bogatej ofercie zajęć dodatkowych rozwijają swoje zainteresowania wzbogacając wiedzę o otaczającym świecie.
 
Wychowankowie mają w nauczycielach wsparcie, a ci każdemu dziecku zapewniają podmiotowe traktowanie i dbają o jego wielostronny rozwój. Nauczyciele i wychowawcy Watercolor Marina współpracują ze sobą i dzielą się zdobytą wiedzą. Pogodna, domowa atmosfera w placówce i życzliwi nauczyciele umiejętnie otaczają opieką wszystkie dzieci.
 
Watercolor Marina współpracuje z rodzicami, uwzględniając w miarę możlwiości ich potrzeby i oczekiwania. Angażuje rodziców do pracy na rzecz Watercolor Marina. Rodzice są naszymi sojusznikami, a działania nasze są skoordynowane. Wszyscy pracownicy naszej placówki współdziałają ze sobą. Tworzą przyjazną atmosferę, dzięki której dzieci czują się akceptowane i bezpieczne.
 
Watercolor Marina jest placówką estetyczną i przytulną. Ciągle doskonalimy swoją bazę lokalową. Sale wyposażone są w nowoczesny sprzęt, nowe meble, pomoce dydaktyczne i zabawki. Plac zabaw zaspakaja potrzeby ruchowe dzieci na świeżym powietrzu i zachęca do zabawy. Dla urozmaicenia aktywności dzieci korzystamy z boisk szkolnych usytuowanych tuż obok nas, a w dalszym etapie edukacji przedszkolnej także z zajęć sportowych na sali gimnastycznej.
 
Dzięki skutecznej promocji nasze przedszkole ma dobrą opinię w środowisku lokalnym. Dobra baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia dopełnia działania wychowawczo-dydaktyczne i wpływa na wysoką ocenę. Przedszkole jest zarządzane w sposób sprawny i nowoczesny, a pracownicy mają satysfakcję ze swojej pracy.
 
 
MISJA Watercolor Marina
 
Każde dziecko jest dla nas ważne! Zrobimy wszystko, aby czuło się akceptowane i bezpieczne oraz pomożemy mu poznać siebie, stać się samodzielnym i otwartym na świat.
 
Tolerujemy tylko pozytywne zachowania i wspieramy każdego przedszkolaka w jego rozwoju na miarę jego możliwości.
 
Pragniemy, w każdym dziecku rozbudzać ciekawość świata i ludzi, spostrzegawczość i wrażliwość. Chcemy wychować dziecko z bogatą wyobraźnią twórczą, zdolne do spontanicznej ekspresji własnych uczuć i myśli, otwarte na pomysły i inspiracje płynące od innych osób oraz gotowe szukać nowych, lepszych i oryginalnych rozwiązań. W każdej grupie pracują dwie osoby. Placówka jest bardzo kameralna i cała kadra to jeden wspólny świat, w którym chcemy mieć przyjazną atmosferę, optymizm i energię do życia i ludzi. 
 
Watercolor Marina  jest integralnym elementem środowiska, w którym działa. Współpracuje ze środowiskiem na rzecz rozwoju własnego i lokalnego. Racjonalnie wykorzystuje warunki, w których działa.
 
 
Sprawne zarządzanie zapewnia funkcjonowanie przedszkola zgodnie z przyjętą koncepcją rozwoju w szczególności poprzez:
 
1. wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
2. budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;
3. kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;
4. rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;
5. stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych    możliwościach fizycznych i intelektualnych;
6. troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;
7. budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
8. wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
9. kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;
10. zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.
 
NASZE CELE W PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ 
 
1. stworzenie najkorzystniejszych warunków do rozwoju,
2. rozbudzenie zaciekawienia poznawanym światem,
3. kultywowanie własnej, naturalnej chęci uczenia się,
4. wyzwalanie radości z poznawania i uczenia się,
5. stymulowanie całościowego, harmonijnego rozwoju dziecka, zgodnie z jego   indywidualnym tempem,
6. nauka przez aktywne działanie,
7. głębokie poszanowanie osobowości dziecka, zapewnienie mu jak największej samodzielności i niezależności od dorosłych,
8. okazywanie sobie wzajemnej pomocy,
9. włączanie rodziców do procesu wychowania i wspierania nauczyciela w kształtowaniu właściwej osobowości dziecka.
 
ZASADY PRACY w przedszkolu zapewniają podmiotowe traktowanie dziecka, są nimi:
 
Zasada indywidualizacji
Zasada integracji
Zasada wolności i swobody działania
Zaspakajanie potrzeb dziecka
Zasada aktywności
Organizowania życia społecznego
 
Aby zrealizować obowiązujące treści programowe, wykorzystywane są metody aktywne, problemowe, twórcze oraz tradycyjne. Wszystkie metody pracy z dzieckiem uwzględniają podstawową formę jego aktywności, tj. zabawę. Organizacja pracy nauczyciela z wykorzystaniem ww. metod uwzględnia wielostronny rozwój dziecka.
 
 
METODY PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ
 
m.innymi 
metoda prof. E. Gruszczyk – Kolczyńskiej - dziecięca matematyka,
opowieść ruchowa
gimnastyka ekspresyjna 
gimnastyka rytmiczna
pedagogika zabawy
gimnastyka mózgu
relaksacja
bajkoterapia
zabawy paluszkowe
wielopłaszczyznowe aktywizacje artystyczno-plastyczne
odimienna nauka pisania i czytania
projekty autorskie np. ekologia
 
Nauczyciele realizują w grupach : Dni Adaptacyjne, Program Wychowawczy, Program Profilaktyki Zdrowotnej, Program pracy wychowawczo-dydaktycznej, Autorski programy rozwijające wszechstronne kompetencje dzieci.
 
Codzienne planowanie pracy pedagogicznej uwzględnia:
 
cele wychowania i nauczania
działania zorientowane na dziecko,
aktualne pory roku,
święta i uroczystości
tradycje przedszkola(kalendarz imprez)
 
 
FORMY PRACY
 
praca indywidualna
praca w małych zespołach
praca z całą grupą
Warsztaty i zajęcia dodatkowe
zabawy
 
 
KIEROWNICTWO PLACÓWKI
Rolę kierowniczą placówki oświatowej pełni DYREKTOR, który, sprawuje nadzór pedagogiczny i pełni rolę pracodawcy.Organizuje pracę nauczycieli, inspiruje nauczycieli do działania, kieruje działalnością placówki. 
 
PODZIAŁ KOMPETENCJI
 
Zadania dodatkowe o szerszym zasięgu dla nauczycieli:
 
współpraca z biblioteką
współprowadzenie strony internetowej i FB
promocja przedszkola i dekoracja placówki według koncepcji stylistycznej dyrekcji
organizacja wycieczek i opieka nad studentami podczas praktyki, opieka nad stażystami
współpraca z innymi instytucjami
 
 
WSPÓŁPRACA PRZEDSZKOLA
 
Współpraca ze studentami:
 
odbywanie w placówce praktyk studenckich pedagogiki ogólnej, zintegrowanej -edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, opieka nauczycieli przedszkola nad praktykantami
 
Współpraca zespołu pedagogicznego:
 
1. tworzenie zespołów zadaniowych, realizowanie zadań i celów wynikających z pracy poszczególnych zespołów
2. tworzenie i realizacja rocznych programów i projektów autorskich
3. dzielenie się wiedzą i doświadczeniem
4. opracowywanie wspólnych uroczystości,
 
  
WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI
 
 Cele:
  
- dążenie do jednolitości oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych przedszkola i środowiska rodzinnego
- wszechstronny rozwój dziecka
- nawiązanie dobrego kontaktu z rodzicami
- zapoznanie rodziców z realizowanymi w przedszkolu planami, programami pracy
- przekazanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu
- przekazanie informacji o stanie gotowości szkolnej dziecka
- przekazywanie porad i wskazówek od nauczycieli i specjalistów w    rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy
- wzmacnianie więzi rodzinnych i relacji międzypokoleniowych,
- włączenie rodziców dzieci do życia grupy i przedszkola,
- zaangażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola,
- ukazanie przedszkola jako placówki aktywnej
- promowanie placówki w środowisku lokalnym.
 
Formy współpracy z rodzicami:
 
zebrania grupowe z nauczycielem/ wychowawcą ,
zajęcia adaptacyjne dla nowo przyjętych dzieci,
konsultacje indywidualne,
prowadzenie kącika dla rodziców(informacje, eksponowanie prac,),
organizacja warsztatów dla rodziców),
organizacja uroczystości, koncertów, inscenizacji, 
włączenie rodziców do organizacji imprez kalendarzowych, przedszkolnych,
konkursy, wycieczki,
angażowanie rodziców w pracę na rzecz przedszkola i poszczególnych grup.
 
 
WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI
  
Cele:
 
rozbudzanie zainteresowań i rozwijanie zdolności dzieci,
satysfakcja z wykonanej pracy w postaci podziękowań, wyróżnień ,nagród,
kształtowanie postaw społecznie pożądanych,
kształtowanie nawyku dbania o bezpieczeństwo swoje i innych dzieci,
urozmaicenie pracy dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej,
poszerzenie kontaktów zawodowych, które mogą zaowocować dalszą współpracą na rzecz dzieci i placówki.
 
Współpraca z:
 
Urzędem Gminy ( akcje, konkursy, sprawy organizacyjne),
Komendą Powiatową Policji- bezpieczeństwo,
Strażą Pożarną- bezpieczeństwo, Biblioteką Gminną, Gminnym Ośrodkiem Kultury,Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, SANEPID-em
 
 
LATA SZKOLNE  - 2018/2020
 
Rozwijanie zainteresowania książką oraz tworzenie warunków, dostarczanie okazji do kształtowana postaw czytelniczych u dzieci przedszkolnych.
Rozwijanie umiejętności matematycznych, logicznego myślenia, aktywności sportowej i językowej / codziennie obszerny kontakt z j.angielskim/.
Tworzenie programów  a także nabywania praktycznych umiejętności w zakresie poznawania przyrody, jej różnorodności i ochrony Kształtowanie postawy patriotycznej i budzenie zainteresowania kulturą regionu i otaczającego świata. Rozwijanie samodzielności.
 


Napisali do Nas...Rodzice

Pani Aneto, Panie Krzysztofie

w związku zakończeniem edukacji Stasia w Watercolor Marina chcieliśmy Państwu bardzo serdecznie podziękować. Udało się Państwu stworzyć naprawdę fantastyczne miejsce dla dzieci, będziemy je polecać. Dla Stasia był to wspaniały czas, a my bardzo się cieszyliśmy widząc jak szybko się rozwija i uczy. Myślę, że Staszek będzie miał wiele pięknych wspomnień z tego okresu, my również. Mam też nadzieję, że nie stracimy kontaktu i Staś od czasu do czasu będzie mógł odwiedzić kolegów i Panie w Przedszkolu, dlatego bardzo prosimy o przesyłanie informacji o wydarzeniach.

Życzymy sukcesów i pozdrawiamy.

Urszula i Jan Drelewscy

 

Drodzy, Pani Aneto i Panie Krzysztofie,

"... jestem bardzo wdzięczna za bardzo dobrą opiekę nad moim dzieckiem. Owoce Państwa pracy na pewno będziemy zbierać jeszcze długo. Będę Państwa polecać znajomym. Życzę dalszych sukcesów i pozdrawiam serdecznie".

Z wyrazami szacunku. Karolina Dziedowicz, mama Dawida

Szanowni Państwo,


Pod opiekę Watercolor Marina oddaliśmy swój najcenniejszy skarb - naszego syna. Antoś rozpoczął tam swoją pierwszą przygodę w wieku 2,5 roku. Szybko się zaaklimatyzował i pokochał to miejsce. Przedszkole zapewniło mu poczucie bezpieczeństwa, rozwój, ciekawy sposób na spędzenie czasu, fachową opiekę oraz radość i zabawę. Przedszkole prezentuje bardzo wysoki poziom zaangażowania w rozwój dzieci. Zapewnia szeroki wybór zajęć, dzięki którym dzieci aktywnie spędzają czas, efektywnie przyswajają wiedzę oraz świetnie się bawią. Opiekunki przywiązują dużą uwagę do przekazywania dzieciom zasad dobrego wychowania oraz zasad bezpieczeństwa. Warunki oraz wyposażenie przedszkola są dostosowane do wieku i potrzeb dzieci. Posiłki są smaczne i urozmaicone. Plan dnia gwarantuje codzienne spacery lub aktywność fizyczną a także czas na odpoczynek i błogi sen. Z pełnym przekonaniem polecamy przedszkole Watercolor Marina jednak Najlepszą rekomendację przedszkolu wystawia Antek, który zawsze bardzo chętnie rano wstaje i biegnie na zajęcia do przedszkola

Marta Bondarowska-Filipiak i Marcin Filipiak, Rodzice

 

Zgłoszenia i zapytania prosimy kierować na adres:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub telefonicznie dzwoniąc do placówki.