Watercolor Marina dysponuję powierzchnią ponad 210 m2. Teren placówki jest bezpieczny i monitorowany wewnątrz i na zewnątrz. Posiadamy dwie sale edukacyjne / 90 m2 i 70 m2 / barwne, ciekawe kolorystycznie z dominującymi motywami żeglarskimi, morskimi, świata podwodnego. Sale dydaktyczno-wychowawcze wyposażone w meble drewniane, stoły plastyczne, zabawki i pomoce edukacyjne przyjazne dzieciom. Sale na parterze mają dostęp do toalety, jedna dodatkowo z prysznicem / brodzikiem.

Od początku współpracujemy z lokalną społecznością i korzystamy z kameralnego placu zabaw oraz boisk sportowych i sali gimnastycznej usytuowanych tuż obok nas.

Sala AQUARIUM -świetlica na piętrze. Warsztaty i zajęcia indywidualne.

W pomieszczeniach utrzymujemy przyjazną temperaturę zachowując kompromis wobec oczekiwań i przyzwyczajeń Rodziców i dzieci. Nie "przegrzewamy" dzieci i o to samo prosimy Rodziców.
Watercolor Marina czynne jest od poniedziałku do piątku przez 12 miesięcy w roku, w godz. 7:30 - 17:30 z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni przed lub po okresach świątecznych.

W okresie lipiec-sierpień Watercolor Marina czynne jest w godz. 8.00 - 17.00

            Kameralne grupy dydaktyczne.

  •   " The Little Mariners "  Grupa żłobkowa - od 15 m.życia -  do 12 - 15 dzieci -
  •   "Sailors" - Dzieci  - Grupa przedszkolna od 3 roku życia - do 12 dzieci  

W grupie żłobkowej dziećmi opiekuje się stale dwóch wychowawców.

Kameralne grupy od lat pozwalają nam być blisko każdego Dziecka, a wspólne poranki zabawy i kontakt z nami rozwijają społeczne umiejętności dzieci i  zaufanie. 

Dzieci poniżej 2,5 roku  przyjmujemy w ramach tzw. opieki dziennej z pierwszeństwem przejścia po ukończeniu 3 roku do grupy przedszkolnej.

W poszczególnych grupach znajdują się dzieci w podobnym wieku, ale nie zawsze w taki  samym. Jako że, każde dziecko rozwija się w swoim indywidualnym tempie, wiek kalendarzowy dziecka nie musi być zbyt dokładnym wyznacznikiem poziomu rozwoju fizycznego, emocjonalnego, społecznego czy intelektualnego. Stąd też w grupie np.czterolatków może znaleźć się dziecko zarówno trzyletnie jak i czteroipółletnie.

Dużą wagę przykładamy do bliskiego kontaktu wychowawcy z dziećmi, zapewniającego dobrą znajomość indywidualnych potrzeb każdego dziecka.  Dzięki temu dzieci  otoczone są właściwą opieką pedagogiczną. Niewielkie grupy sprzyjają łatwiejszej adaptacji. Wychowawcy poświęcają każdemu dziecku tyle czasu i szczerej i serdecznej uwagi, ile ono potrzebuje.Wyżywienie

Korzystamy z usług firmy cateringowej specjalizującej się w przygotowaniu posiłków dla dzieci w wieku przedszkolnym i żłobkowym. 

Na życzenie Rodziców we współpracy z dietetykiem uwzględniamy jadłospis zgodny z dietą indywidualną dziecka. Wprowadziliśmy diety: bezmleczną i bezglutenową i wegetariańską.

Oferujemy trzy posiłki dziennie :śniadanie, obiad dwudaniowy, podwieczorek. W ciągu dnia poza posiłkami podajemy dzieciom wodę, wodę z cytryną, wodę z miętą,  koper włoski, rumianek, zielona z pigwą, zielona z cytryną, z aronii.

Organizacja wychowania przedszkolnego w

Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym nr 94  "Watercolor Marina" w Warszawie.

 

ROZDZIAŁ I

 

Podstawa prawna

§1

Niepubliczny Punkt Przedszkolny nr 94 zwany dalej "przedszkolem" lub "punktem przedszkolnym" lub Watercolor Marina działa na podstawie:

1. Art. 89 a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. Z 2004r., Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).

2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie rodzajów innych form    wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. Nr 161, poz. 1080, z późn. zm.).

3. Niniejszego dokumentu.

 

ROZDZIAŁ II

 

Informacje ogólne

§1

1. Nazwa placówki: Niepubliczny Punkt Przedszkolny nr 94 "Watercolor Marina".

2. Siedziba punktu mieści się w Warszawie przy ulicy Żytniej 16 lok.A.

3. Organem prowadzącym Watercolor Marina jest mgr inż. Krzysztof Mijal zwanym organem prowadzącym.

4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty w Warszawie.

 

ROZDZIAŁ III

 

Organizacja Watercolor Marina

§1

1. Watercolor Marina funkcjonuje 12 miesięcy w roku tj. od 1 września do 31 sierpnia.

2. Watercolor Marina pracuje w godzinach od 7:30 do 17:30 w dni robocze od poniedziałku do piątku.

3. Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego wynosi minimum 3 godziny dziennie i odbywa się

    w godzinach 9:00 – 15.00 (z przerwami na posiłek).

4. W zależności od potrzeb rodziców, czas pracy Watercolor Marina może być wydłużony za dodatkową

    odpłatnością.

5. Watercolor Marina - placówka jest nieczynna w dni ustawowo wolne od pracy.

6. Dyrektor Zarządzający placówki może ustalić inne dni wolne, terminy przerw w pracy przedszkola, a organ prowadzący podaje do wiadomości rodziców do 10 grudnia na cały następny rok kalendarzowy, ewentualne przerwy nie zwalniają rodziców od opłaty czesnego za cały miesiąc.

§2

1. Nabór do Watercolor Marina odbywa się przez cały rok.

2. Warunkiem zapisania dziecka do Watercolor Marina jest wypełnienie przez rodzica lub opiekuna prawnego 

     „ Formularza zgłoszeniowego" oraz wpłacenie wpisowego zgodnie z obowiązującym cennikiem. Wpisowe nie dotyczy pobytów wakacyjnych, a zgłoszenie może nastąpić także w formie elektronicznej.

3. W przypadku, gdy liczba kandydatów do przedszkola przekracza liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.

4. Dyrektor Zarządzający może uzależnić przyjęcie od dostarczenia karty szczepień obowiązkowych dziecka .

§3

1.Czesne płatne jest przez 12 miesięcy w roku, bez zwrotu kosztów za czas choroby bądź urlopowania dziecka.

2. W szczególnych okolicznościach Dyrektor Zarządzający może zwolnić czasowo pobieranie czesnego w pełnej wysokości lub jego części, a po akceptacji organu prowadzącego zwolnić całkowicie.

3. Czesne oraz opłata za wyżywienie pobierane są z góry, do 5 dnia każdego miesiąca.

4. Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu, składa się z trzech części:

• wpisowego, które jest opłatą jednorazową bezzwrotną , płatną przy zgłoszeniu dziecka do "Watercolor Marina",

• opłaty stałej – czesnego, w ramach której przedszkole zapewnia poza podstawą programową zajęcia z języka angielskiego, zajęcia grupowe profilaktyki logopedycznej wraz z badaniem przesiewowym oraz zajęcia muzyczno-ruchowe z rytmiką (koszt ustala Dyrektor Zarządzający na dany rok szkolny),

• opłaty za wyżywienie – śniadanie, obiad dwudaniowy, podwieczorek na zasadzie cateringu (wysokość stawki żywieniowej ustala Dyrektor Zarządzający na dany rok szkolny), zasady odpłatności:

a)stawka żywieniowa wyliczana jest przez pomnożenie kosztu wyżywienia przez ilość dni roboczych w danym miesiącu,

b) zwrot pełnej stawki żywieniowej za każdy dzień nieobecności dziecka może nastąpić po powiadomieniu Watercolor Marina co najmniej w dniu poprzednim do godziny 18:00

c) zwrot stawki żywieniowej z tytułu nieobecności dziecka nie dotyczy umów, gdzie wyżywienie jest elementem opłaty stałej

§4

1. Ilość miejsc w Watercolor Marina wynosi 25.

2. Watercolor Marina –przyjmuje dzieci w wieku od 3 do 6 lat (w ramach zajęć przedszkolnych). W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor może przyjąć dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

3. "Watercolor Marina", może zapewnić swoim wychowankom przebywającym w przedszkolu powyżej 5 godzin odpoczynek w postaci leżakowania jeżeli zajdzie taka potrzeba lub na życzenie większości rodziców.

§5

1. Dyrektor Zarządzający placówki może dokonać skreślenia dziecka z listy wychowanków, gdy:

a) rodzice systematycznie zalegają z opłatami za przedszkole (mimo wcześniejszych wezwań rodziców do uregulowania należności w wyznaczonym terminie), nie zwalnia to jednak rodziców z obowiązku uregulowania zobowiązań na rzecz przedszkola (za każdy dzień opóźnienia w zapłacie naliczane będą odsetki ustawowe i opłata umowna),

b) dziecko w sposób nieusprawiedliwiony nie uczęszcza do przedszkola dłużej niż dwa miesiące,

c) dziecko nagminnie nie przestrzega obowiązków zawartych w punkcie "Obowiązki wychowanków",

d) informacje podane w formularzu zgłoszeniowym dziecka są niezgodne z prawdą.

2. Rodzic może odwołać się od decyzji Dyrektora, w terminie 14 dni od wydania decyzji o skreśleniu dziecka z listy wychowanków "Watercolor Marina".

 

ROZDZIAŁ IV

 

Działalność edukacyjna

§1

1. Praca dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego wybranego z zestawu programów zatwierdzonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz autorskich programów nauczycieli wychowania przedszkolnego rozwijających podstawę programową.

2. Realizacja podstawy programowej wynosi minimum 3 godziny dziennie.

3. Zajęcia odbywają się przy udziale całej grupy dzieci, w małych grupach oraz indywidualnie jeżeli zajdzie taka potrzeba.

4. Nauczyciel może być wspierany w swojej pracy przez drugiego nauczyciela lub osobę do pomocy, a także przez praktykantów, stażystów, rodziców oraz rodziny dzieci uczęszczających do Punktu Przedszkolnego "Watercolor Marina".

5. Ramowy rozkład dnia ustalany jest przez Dyrektora Zarządzającego placówką, uwzględnia on wymagania zdrowotne, higieniczne i jest dostosowany do założeń programowych oraz oczekiwań rodziców.

6. Watercolor Marina prowadzi roczne przygotowanie przedszkolne dla dzieci w wieku 6 lat.

7. Watercolor Marina przeprowadza obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji.

8. Watercolor Marina na życzenie Rodziców przeprowadza w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym możliwe jest rozpoczęcie przez dziecko nauki w szkole podstawowej, diagnozy gotowości do podjęcia nauki w szkole.

§2

1. Watercolor Marina oferuje wychowankom w ramach czesnego zajęcia dodatkowe oraz cykliczne warsztaty z różnych obszarów edukacji dziecka: w szczególności sportowych i ruchowych, artystycznych, muzycznych, ekologii.

2. Na wniosek rodziców mogą zostać wprowadzone zajęcia dodatkowe płatne.

3. Czas trwania zajęć dodatkowych oraz dodatkowych płatnych jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci zgodnie z odrębnymi przepisami.

4. Terminy zajęć dodatkowych oraz dodatkowych płatnych ustalane są przez Dyrektora Zarządzającego i podane do wiadomości rodzicom dzieci.

5. Opłata za zajęcia dodatkowo płatne uiszczana jest bezpośrednio u osoby prowadzącej dane zajęcia lub w odmienny sposób jeżeli strony tak postanowią.

 

ROZDZIAŁ V

 

Cele i zadania Watercolor Marina

§3

1. Watercolor Marina realizuje cele i zadania określone w Ustawie o Systemie Oświaty oraz przepisach na jej podstawie, a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego, poprzez:

a) wspieranie indywidualnego rozwoju dziecka w zgodzie z jego wrodzonymi zdolnościami i potencjałem rozwojowym,

b) sprawowanie opieki nad dziećmi z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb oraz niepełnosprawności,

c) współpracę z rodzicami oraz wspomaganie rodziców w wychowaniu dzieci i przygotowywaniu ich do podjęcia nauki w szkole, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych – ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju i stopnia niepełnosprawności,

2. Wynikające z powyższych celów zadania realizowane są przez przedszkole w ramach następujących obszarów pedagogicznych:

a) zapewnienie opieki i wspieranie rozwoju dziecka w przychylnym, bezpiecznym i zdrowym otoczeniu,

b) uwzględnienie indywidualnych potrzeb i zdolności dziecka, zapewnienie dzieciom równych szans, wzmacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu,

c) stworzenie sytuacji rozwijających samodzielność dziecka oraz jego odpowiedzialność za siebie i za najbliższe otoczenie,

d) rozbudzanie wrażliwości moralnej oraz zapoznawanie z powszechnie panującymi zasadami i normami obyczajowymi,

e) kształtowanie zdolności spostrzegania, umożliwianie rozumienia zjawisk zachodzących w dostępnym doświadczeniu dziecka, otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym,

f) wzmacnianie ciekawości poznawczej, pobudzanie do aktywności twórczej i badawczej oraz wyrażania własnych myśli i odczuć,

g) rozwijanie wrażliwości estetycznej i higienicznej, zapewnienie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej,

h) tworzenie warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego, bezpiecznego postępowania oraz zachowań prozdrowotnych,

i) rozpoznawanie specjalnych potrzeb ucznia również niepełnosprawnego, w którym mieści się zarówno diagnoza specjalistyczna, dokonywana przez placówki do tego upoważnione, jak i rozpoznanie pedagogiczne w przedszkolu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości, psychofizycznych danego dziecka,

j) wsparcie dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi również niepełnosprawnego, co oznacza określenie odpowiednich metod i form pracy, przynoszących oczekiwane efekty.

3. Szczegółowe zadania Watercolor Marina i sposób ich wykonania ustalany jest w planach pracy na poszczególne miesiące.

§4

1. Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć:

a) dzieci przebywające w Watercolor Marina są pod opieką nauczyciela i/lub osoby wspomagającej nauczyciela w zależności od ilości wychowanków,

b) w godzinach od 7:30 do 15:00 opiekę nad grupą sprawuje nauczyciel wychowania przedszkolnego i/lub nauczyciel wspomagający (zgodnie z grafikiem na dany miesiąc) organizując dzieciom zabawy oraz zajęcia dydaktyczno-wychowawcze realizujące podstawę programową wychowania przedszkolnego zgodnie z programem i miesięcznym planem zajęć

c) w godzinach od 15:00 do 17:30 opiekę nad grupą sprawuje nauczyciel wspomagający i/lub nauczyciel wychowania przedszkolnego (zgodnie z grafikiem na dany miesiąc), organizując dzieciom zabawy oraz zajęcia opiekuńczo-wychowawcze,

e) dzieci uczęszczające na zajęcia dodatkowe lub płatne dodatkowe organizowane w przedszkolu znajdują się pod opieką osoby odpowiedzialnej za prowadzenie tych zajęć,

f) nauczyciel jest w pełni odpowiedzialny za bezpieczeństwo powierzonych mu dzieci, zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym,

g) każdorazowo nauczyciel kontroluje miejsce przebywania dzieci (sala zajęć, szatnia, łazienka, plac zabaw) oraz sprzęt, pomoce i pozostałe przedmioty,

h) nauczyciel, który chce opuścić grupę dzieci wyznacza innego pracownika przedszkola na zastępstwo na czas swojej nieobecności,

i) nauczyciel może opuścić dzieci w sytuacji nagłej tylko wtedy, gdy zapewni w tym czasie opiekę upoważnionej osoby nad powierzonymi dziećmi,

j) obowiązkiem nauczyciela jest udzielenie natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji, gdy ta pomoc jest niezbędna oraz powiadomienie Dyrektora Zarządzającego i rodziców o zaistniałym wypadku lub zaobserwowanych niepokojących symptomach (np. podwyższona temperatura),

k) w przypadku choroby dziecka nauczyciel nie zapewnia opieki nad dzieckiem, jeżeli choroba została stwierdzona w trakcie przebywania dziecka w Watercolor Marina, rodzice zobowiązani są do niezwłocznego odebrania dziecka,

(nie dotyczy to przypadków alergii potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim ).

l) w przypadkach nagłych wszystkie działania pracowników Watercolor Marina bez względu na zakres ich czynności służbowych, w pierwszej kolejności skierowane są na zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom,

ł) w Watercolor Marina nie mogą być podawane żadne leki ani nie mogą być stosowane wobec wychowanków żadne zabiegi lekarskie, bez zgody rodziców, poza udzielaniem pomocy w nagłych wypadkach.

§5

1. Placówka zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki dla wszystkich osób przebywających w placówce

2. Obowiązkiem nauczyciela jest znajomość i przestrzeganie przepisów bhp, p. ppoż., przepisów ruchu drogowego.

3. Wycieczki i spacery poza teren punktu przedszkolnego powinny odbywać się przy udziale wymaganej prawnie liczbie opiekunów.

 

ROZDZIAŁ VI

 

Prawa i obowiązki

§1

1. Wychowankowie Watercolor Marina mają obowiązek:

a) traktowania z szacunkiem, życzliwością i sympatią wszystkich osób, zarówno rówieśników jak i dorosłych,

b) sprzątania po sobie zabawek i odkładania ich na miejsce,

c) szanowania zabawek, sprzętów oraz otoczenia placówki,

d) przestrzeganie zasad higieny i bezpieczeństwa.

§2

1. Każde dziecko uczęszczające do Watercolor Marina ma zagwarantowane prawa wynikające z Konwencji o Prawach Dziecka, a przede wszystkim do:

a) prawidłowo zorganizowanego procesu dydaktyczno opiekuńczo-wychowawczego zgodnie z zasadami higieny i pracy umysłowej,

b) szacunku do wszystkich jego potrzeb, przychylnego podmiotowego traktowania,

c) ochrony przed wszystkimi wyrazami przemocy fizycznej i psychicznej,

d) poszanowania jego godności osobistej,

e) poszanowania własności, opieki i ochrony,

f) partnerskiej i przyjacielskiej rozmowy na każdy temat,

g) akceptacji i tolerancji jego osoby.

§3

1. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:

a) przestrzeganie " Organizacji wychowania przedszkolnego w Watercolor Marina",

b) respektowania ustaleń Dyrektora Zarządzającego placówki,

c) poszanowanie godności dziecka,

d) wzmacnianie wysiłków Watercolor Marina skierowanych na wszechstronny rozwój każdego wychowanka,

e) przyprowadzanie do placówki dziecka zdrowego,

f) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z placówki osobiście lub przez upoważnioną osobę, zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo, pisemne upoważnienie stanowi załącznik do umowy a rodzice przyjmują pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z placówki przez upoważnioną przez nich osobę,

g) terminowe opłacanie należności za pobyt i wyżywienie dziecka w placówce,

h) informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w placówce, niezwłoczne powiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych.

§4

1. Rodzice mają prawo do:

a) zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z planów pracy w danym miesiącu, które umieszczone są na tablicy ogłoszeń i/lub w grupie zamkniętej na FB „DzieciakizMariny”

b) uzyskiwania na bieżąco kompletnej informacji na temat swojego dziecka,

c) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn, trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy i wsparcia,

d) wyrażania i przekazywania nauczycielom oraz Dyrektorowi Zarządzającemu wniosków z obserwacji dokonanych na terenie placówki.

2. Spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy

wychowawcze organizowane są co najmniej 2 razy w roku szkolnym lub częściej, na wniosek rodziców lub nauczycieli.

§5

1. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współpracować ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.

ROZDZIAŁ VII

Nauczyciele

§1

1. W Watercolor Marina zatrudnieni są nauczyciele posiadający wykształcenie i doświadczenie wymagane do pracy na stanowiskach nauczyciela wychowania przedszkolnego.

2. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z obowiązującymi programami.

3. Nauczyciel odpowiada za jakość i wyniki tej pracy oraz szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.

4. Na jednego nauczyciela przypada do 25 dzieci.

5. Do zakresu zadań nauczycieli należy:

a) planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie z obowiązującym programem wychowania przedszkolnego oraz ponoszenia odpowiedzialności za jej jakość,

b) wspomaganie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań,

c) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu rozpoznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji,

d) stosowania kreatywnych i nowoczesnych metod pracy i wychowania,

e) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas ich pobytu w placówce i poza jego terenem w czasie wycieczek i spacerów itp.,

f) współdziałanie ze specjalistami oferującymi kompetentną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną i inną,

g) dbałość o warsztat pracy poprzez gromadzenie pomocy naukowych oraz dbałość o estetykę pomieszczeń,

h) współpracowanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci z

    uwzględnieniem prawa rodziców (prawnych opiekunów) do znajomości zadań wynikających z planu programów

wychowania przedszkolnego realizowanym w danym miesiącu oraz otrzymywania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju,

i) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

j) realizacja zaleceń Dyrektora Zarządzającego placówki i osób kontrolujących,

k) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym,

l) realizacja innych zadań zleconych przez Dyrektora Zarządzającego punktu przedszkolnego,

a wynikających z bieżącej działalności przedszkola.

6. Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt z ich rodzicami w celu:

a) rozpoznania i ustalenia potrzeb rozwojowych danego dziecka,

b) uzgodnienia form pracy w działaniach wychowawczych wobec dziecka,

c) włączenie ich w życie punktu przedszkolnego.

7. Nauczyciele mają prawo do:

a) szacunku ze strony wszystkich osób, zarówno dorosłych jak i dzieci,

b) wolności głoszenia własnych poglądów, nienaruszających godności innych ludzi,

c) współdecydowania o wyborze programu wychowania przedszkolnego i kart pracy,

d) swobody wyboru metod realizacji programu,

e) jawnej i umotywowanej oceny własnej pracy,

f) stałego rozwoju i wsparcia w zakresie doskonalenia zawodowego,

g) wynagrodzenia za swoją pracę i urlopu wypoczynkowego.

 

ROZDZIAŁ VIII

 

Finansowanie

§1

1. Działalność punktu przedszkolnego finansowana jest przez:

a) rodziców w formie wpisowego oraz czesnego za pobyt dziecka w Watercolor Marina,

b) dotację z budżetu gminy

 

ROZDZIAŁ IX

 

Postanowienia końcowe

§1

1. Organizacja Niepublicznego Punktu Przedszkolnego nr 94 "Watercolor Marina" obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności tejże placówki: nauczycieli, rodziców i pracowników obsługi.

2. Dyrektor Zarządzający przedszkola może dokonywać zmian w organizacji w związku z potrzebami organizacyjnymi lub zmianą przepisów prawa.

3. Dla zapewnienia znajomości organizacji przez wszystkich zainteresowanych ustala się:

a) możliwość zapoznania się z organizacją w placówce przedszkola.

4. Organizacja Wychowania Przedszkolnego wchodzi w życie z dniem 15 listopada

2011 roku.

                                                                                                                                                     

 

                                                                                                           Dyrektor Zarządzający PPN nr 94 Watercolor Marina